Įdėmiai perskaitykite ir susipažinkite

TAISYKLĖS

Įsigydami kelialapius internetinėje svetainėje www.sanatorijos.com, patvirtinate, kad esate susipažinęs/usi su MB “Gero laiko” paslaugų teikimo sąlygomis. Šios Taisyklės neriboja ir negali būti suprantamos kaip ribojančios vartotojų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant Interneto svetainėje. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo informavimo, apie jų pakeitimus, momento. 

1. ESMINĖS SĄVOKOS

1.1. “Bendrovė” – MB „Gero laiko“, juridinio asmens kodas: 303028641, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 6 – 204, Vilnius, kuri teikdama paslaugas, visais atvejais yra laikoma tik informacijos apie paslaugas talpinimo interneto svetainėje www.sanatorijos.com teikėju arba pardavimo tarpininku ir jokiais atvejais neprisiima interneto svetainėje publikuojamuose pasiūlymuose nurodytų Paslaugų teikėjų pareigų ir atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, jeigu pasiūlyme būtų nurodyta kitaip.
1.2. „Taisyklės“ – interneto svetainėje www.sanatorijos.com sudaromų pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygas reglamentuojančios taisyklės.
1.3. “Paslaugų teikėjas” – apgyvendinimo, sanatorinio gydymo ir kt. paslaugas teikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys, pasirašę su Bendrove Tarpininkavimo ir lėšų surinkimo sutartis.
1.4. “Pirkėjas” – kelialapius interneto svetainėje www.sanatorijos.com įsigijantis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą esantis veiksnus, galintis sudaryti atitinkamas sutartis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir patvirtinęs susipažinimo faktą.
1.5. “Interneto svetainė” – informacijos sklaidos platforma ir e.parduotuvė www.sanatorijos.com, parduodanti apgyvendinimo ir sanatorinio gydymo kelialapius.
1.6. “Kelialapis” – Bendrovės nustatytos formos dokumentas su pirkimo informacija, kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti kelialapyje numatyto paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas.

2. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA

2.1. Kelialapių pardavėju ir paslaugų, numatytų pasiūlyme, teikėju Pirkėjui visais atvejais yra laikomas Kelialapyje numatytas Paslaugų teikėjas, o ne Bendrovė. Bendrovė jokiais atvejais neprisiima Paslaugų teikėjo, kaip Kelialapyje nurodytų paslaugų teikėjo, pareigų ir atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, jeigu pasiūlyme būtų nurodyta kitaip.
2.2. Bendrovė nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kainų, sąlygų, kelialapių galiojimo terminų ir kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų. Bendrovė bendradarbiauja su Paslaugų Teikėjais tarpininkavimo sutarčių pagrindu. Paslaugų teikimo sąlygas nustato Paslaugų teikėjai. Tokios sąlygos yra privalomos Kelialapį įsigijusiam Pirkėjui. Paslaugos Teikėjas yra nurodomas prie kiekvieno Interneto Svetainėje publikuojamo pasiūlymo. Tokios sąlygos yra privalomos Kelialapį įsigijusiam Pirkėjui. Informacija apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję Kelialapį, teikimo sąlygos pateikiamos Interneto svetainėje. Jeigu ši informacija nėra pakankama ir aiški, ją galima sužinoti tiesiogiai kreipiantis į Paslaugų teikėją nurodytais kontaktais.
2.3. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis ir patvirtinti, jog turi civilinį teisinį teisnumą ir veiksnumą (yra pilnamečiai), nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pilnai supranta savo veiksmus, juos valdo ir už juos atsako. Pirkimo faktas nurodo, kad Pirkėjui visos sąlygos jam yra suprantamos ir priimtinos
2.4. Informacijos suteikimas. Prieš sudarydamas sutartį Interneto Svetainėje Pirkėjas privalo susipažinti su Internetinėje Svetainėje pateikta informacija apie konkrečios paslaugos pardavėją (Paslaugų teikėją), paslaugos savybes, pardavimo kainą, mokėjimo tvarką, pirkėjo teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas.
2.5. Visos sutartys Interneto svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Bendrovė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis.
2.6. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka ar įsipareigoja sumokėti paslaugos kainą. Bendrovei gavus mokėjimą arba informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas. Pirkėjui nurodžius neteisingą el.pašto adresą, Bendrovė nėra atsakinga už Pirkėjo negautą užsakymo patvirtinimo pranešimą ir tinkamą užsakymo vykdymą.
2.7. Veiksmai, atliekami sudarant sutartį.1. Interneto Svetainėje išsirenkamas skelbiamas pasiūlymas; 2. Perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su Interneto Svetainėje pateikiama informacija apie konkretų pasiūlymą ir Paslaugos teikėją; 3. Susipažinus su šia informacija, Interneto Svetainėje pasirenkamas pageidaujamas pasiūlymas ir paspaudžiama nuoroda „Pirkti”; 4. Nurodomas pageidaujamas įsigyti Kelialapių skaičius ir įsidedamas į krepšelį. 5. Paspaudus, “Tęsti pirkimą”, nurodomi privalomi pirkėjo duomenys. 6. Perskaitomos Taisyklės bei Privatumo politika ir pažymimi sutikimą patvirtinantys laukeliai.  7. Pasirenkamas mokėjimo būdas ir užbaigiamas pirkimas.
2.8. Sutarties įsigaliojimas. Elektronine forma Interneto svetainėje sudaroma sutartis, kurios šalimis yra Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas, nurodytas Kelialapyje, įsigalioja nuo to momento, kai Bendrovė gauna Pirkėjo mokėjimą. Paslaugos negali būti teikiamos neprasidėjus arba pasibaigus užsakymo galiojimo terminui.
2.9. Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai, priklausomai nuo pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Interneto Svetainėje nurodytą Bendrovės, arba Bendrovės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą. Mokėjimai taip pat gali būti atliekami grynaisiais pinigais ar apmokant banko kortele Bendrovės partnerių kasose.
2.10. Klaidų taisymas. Pirkėjas, pastebėjęs pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei el. paštu info@gerolaiko.lt arba telefonu +37067907573 darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą pirkėjui suteikiama pirkėjo nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).
2.11. Pirkėjui nepasinaudojus paslaugomis per nurodytą galutinį Kelialapio galiojimo laikotarpį, Kelialapis nekeičiamas ir pinigai negrąžinami.
2.12. Jeigu Paslaugų teikėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali Pirkėjui pasiūlyti paslaugos, sutartis su Pirkėju vienašališkai nutraukiama ir Pirkėjui grąžinami pinigai arba pasiūloma kitą, panašią vertę atitinkanti paslauga.
2.13. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Bendrovei per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Bendrovė gali reikalauti iš Pirkėjo sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, jeigu buvo patirti finansiniai nuostoliai, kuriuos Bendrovė galį pagrįsti dokumentais. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties per 14 kalendorinių dienų nėra taikoma, jeigu Pirkėjui paslaugos jau buvo suteiktos arba jis atliko rezervaciją paslaugų teikimo vietoje (rezervacija, kurioje nurodyta konkreti atvykimo diena ir trukmė). Tokiu atveju yra laikoma, kad pradėjote naudotis įsigyta paslauga ir jums nėra suteikiama teisė atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo -pardavimo sutarties ir pinigai už paslaugas nebus grąžinami.
2.14. Rezervacija paslaugų teikimo vietoje. Rezervacija (registracija paslaugai) atliekama susiekus su Paslaugos teikėju telefonu arba el. paštu, kuris nurodytas Kelialapyje. Tuo atveju, jei Paslaugų Teikėjas neturi galimybės suteikti klientui Paslaugos jo pageidaujamu laikotarpiu, Paslaugos teikėjas privalo Klientui pasiūlyti visas galimas alternatyvas. Bendrovė negarantuoja, kad Paslaugų Teikėjas turės galimybę paslaugas suteikti konkrečią pageidaujamą dieną ir/arba turės galimybę pasiūlyti alternatyvas. Pirkdami kelialapį Jūs prisiimate tokio pobūdžio riziką. Išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas užsako kelialapį pasirinktai ir Bendrovės patvirtintai datai prieš atliekant apmokėjimą.
Prieš įsigydami Kelialapį susipažinkite su Paslaugų Teikėjo privatumo politika ir taisyklėmis, kurias rasite Paslaugų teikėjų internetinėse svetainėse arba kreipdamiesi į Paslaugų Teikėją tiesiogiai. Jei įsigijote paslaugą ir/arba atlikote rezervaciją, Jūs tokiu būdu patvirtinote, kad su minėtomis Paslaugų teikėjo taisyklėmis ir privatumo politika susipažinote ir sutinkate.
2.15. Sąskaitą-fakūrą išrašo galutinis Paslaugos Teikėjas po paslaugų suteikimo.

 

3. DUOMENŲ APSAUGA

3.1.Asmens duomenų apsauga. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti registruojantis prie Interneto svetainės sistemos ir/arba pateikiant užsakymą. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, jei padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų išsaugojimas arba paskelbimas yra būtinas siekiant: a) paklusti teisminei procedūrai; b) užtikrinti Taisyklių laikymąsi; c) reaguoti į vartotojų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą; d) apginti Bendrovės teises, nuosavybę arba užtikrinti jos, vartotojų ir visuomenės saugumą.
3.2. Bendrovės renkami duomenys apie vartotoją. Vartotojai Bendrovei pateikia šiuos duomenis: 1) vardą; 2) pavardę; 3) gimimo datą; 4) telefono numerį; 5) elektroninio pašto adresą. Kai kuriais atvejais Bendrovė gali pareikalauti papildomų asmens duomenų, būtinų kitoms turizmo paslaugoms teikti (skrydžių bilietų užsakymas, vizų užsakymas, draudimo sutarčių įforminimas ir kt.)
3.3. Bendrovė turi teisę periodiškai tikslinti vartotojų pateiktus asmens duomenis.
3.4. Duomenų naudojimo tikslas. Bendrovei Interneto svetainėje pateikti duomenys apie Pirkėją yra naudojami sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo sutikimą.
3.5. Prisiregistravęs prie Interneto svetainės sistemos ir/arba užsakęs naujienlaiškių siuntimo paslaugą, Pirkėjas sutinka su tuo, kad Bendrovei Interneto svetainėje pateikti duomenys apie jį bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE

4.1.Pirkimo metu, pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą, pateikdamas privalomus duomenis. Pirkėjas sutinka pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje, ir, šiai informacijai pasikeitus, ją atnaujinti. Tuo atveju, jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją arba Bendrovė turi pagrindą manyti, kad pirkėjo pateikta informacija neteisinga, Bendrovė turi teisę sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registravimą ir atsisakyti Pirkėjui teikti savo paslaugas. Užsiregistravusiam Pirkėjui suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis, kuriuos naudodamas jis gali prisijungti prie Interneto svetainės ir gauti ten teikiamas paslaugas. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumą, taip pat už visus veiksmus, kurie atliekami Interneto Svetainėje naudojant jo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Bendrovė turi teisę uždrausti naudoti tam tikrus prisijungimo vardus ir (arba) iš viso juos panaikinti. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę apie visus neautorizuoto (neleidžiamo) prisijungimo atvejus ir (arba) visus saugumo pažeidimus. Bendrovė nėra atsakinga už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutinka dėl to, kad pirkėjas nesilaiko šios Taisyklių dalies sąlygų.
4.2. Pirkėjas turi teisę naudotis Interneto Svetainės paslaugomis tik tais tikslais, kurių siekti leidžia:
4.2.1. šios Taisyklės;
4.2.2. visi taikomi įstatymai, nuostatai, įprastinė praktika, nurodymai, galiojantys atitinkamoje jurisdikcijoje (įskaitant visus įstatymus, kurie susiję su duomenų ir programinės įrangos eksportavimu iš (į) Lietuvos (-ą) arba iš (į) kitų (-as) valstybių (-es).
4.2.3. Pirkėjas sutinka neužsiimti veikla, kuri trukdo teikti paslaugas (arba trikdo atitinkamų serverių ar tinklų, su kuriais susietos teikiamos paslaugos, veikimą) arba trikdo paslaugų teikimą.
4.2.4. Pirkėjas sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neteikti Interneto Svetainės paslaugų, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos operacijų.
4.2.5. Pirkėjas sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie nustatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti Bendrovė).
4.3. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti paslaugų, siekdamas:
4.3.1. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grasinamo, viešai skelbti netinkamo, įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio informaciją, taip pat informaciją, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir pan. diskriminaciją;
4.3.2. bet kokiu būdu kam nors pakenkti;
4.3.3. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti informaciją, kurią išplatinus pažeidžiama bet kokių asmenų teisės į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorystę arba kitas teises;
4.3.4. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl.spam), dideliam gavėjų skaičiui siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba paslaugas peršančią informaciją bet kokiu kitu pavidalu, išskyrus specialiai išvardytiems tikslams skirtas zonas;
4.3.5. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios yra skirtos programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių funkcionalumui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;
4.3.6. sutrikdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, naudojimas;
4.3.7. sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams.
4.4. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainėje ir teikiant paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius. Bendrovė nebūtinai kontroliuoja kitus tinklalapius ar šaltinius, kuriuos pateikia kitos bendrovės ar asmenys.
4.5. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.
4.6. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl turimos galimybės prieiti prie kitų tinklalapių ar šaltinių arba dėl to, kad tiki išsamumu, tikslumu ir egzistavimu reklamos, produkto ar kitos medžiagos, kuri pateikiama kituose tinklalapiuose ar šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.
4.7. Pripažindamas interneto globalumą, pirkėjas įsipareigoja laikytis visų vietos taisyklių, kurios reglamentuoja elgesį tinkle ir leistiną informacinę medžiagą. Tiksliau, pirkėjas sutinka laikytis visų galiojančių įstatymų dėl techninių duomenų perdavimo, eksportuojant juos iš Lietuvos arba iš tos šalies, kurioje gyvena pirkėjas.

 

5. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

5.1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainei (arba Interneto Svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Pirkėjas taip pat pripažįsta, kad Interneto Svetainės paslaugos gali apimti informaciją, kuri, Bendrovės vertinimu, yra konfidenciali, todėl pirkėjas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.
5.2. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su Bendrove raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia pirkėjui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius Bendrovės ženklus.
5.3. Pirkėjas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti Interneto Svetainėje esančių intelektinės nuosavybės objektų (įskaitant prekių ženklus).

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

6.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.
6.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto Svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, pirkėjo naudojimosi paslaugomis faktą Bendrovė vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.
6.3. Pirkėjas sutinka su tuo, kad Bendrovė turi teisę siųsti pirkėjui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu, paštu arba pateikti norimą informaciją savo svetainėje.
6.4. Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
6.5. Visus ginčus sieksime spręsti geranoriškomis derybomis ir kompromisu, tačiau nepavykus išspręsti ginčo geranoriškai, prašymą/skundą galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai: Vilniaus g. 25, 01402, Vilniaus, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel.: 852626751, fax.: 852791466, interneto svetainė www.vvtat.lt, o taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/ Vartotojų ir Bendrovės ginčai taip pat gali būti sprendžiami teismine tvarka, kompetentinguose Lietuvos Respublikos teismuose, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – „CPK“) nuostatomis, be kita ko, nustatančiomis teismingumą. Remiantis CPK 30 str. 11 d. ieškinys dėl vartojimo sutarčių gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą. Ginčų sprendimui, o taip pat šioms Taisyklėms ir jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Susisiekti su Bendrove, galite šiais kontaktais: Tel.nr.: +370 67907573 arba el.p.: info@gerolaiko.lt
Taisyklės galioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d.